Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Inleiding

Turkije heeft een relatief jonge bevolking. Volgens de bevolkingscensus van 2010 bedraagt de Turkse bevolking bijna 74 miljoen, waarvan de helft jonger is dan 29 jaar. De leeftijdsgroep 0-14 jaar vormt meer dan een kwart van de bevolking (TürkStat). Dit grote aandeel jongeren zet het onderwijssysteem in toenemende mate onder druk. Mede hierdoor is het aantal onderwijsinstellingen de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Het onderwijssysteem in Turkije is grotendeels gevormd door veranderingen die Mustafa Kemal Atatürk doorvoerde na de stichting van de Turkse republiek in 1923. Hoewel een groot deel van de bevolking in zuidoost Turkije als moedertaal geen Turks maar Koerdisch spreekt, is Turks de officiële, verplichte onderwijstaal in het openbaar onderwijs. Naast het reguliere onderwijs telt Turkije 15 buitenlandse onderwijsinstellingen en ongeveer 40 primaire en secundaire onderwijsinstellingen, gesticht door Griekse, Armeense en Joodse minderheden. Deze scholen mogen hun eigen taal als voertaal gebruiken, behalve wanneer het gaat om de lessen Turks en Turkse geschiedenis. 

Het gemiddelde opleidingsniveau van de Turkse bevolking is lager dan dat in Nederland. Turkije telt procentueel aanzienlijk minder hoogopgeleiden. In 2009 had 13% van de volwassenen (25-64 jaar) een opleiding in het hoger onderwijs afgerond. In Nederland was dit percentage 32%. 18% van de bevolking had middelbaar onderwijs genoten, vergeleken met 41% in Nederland. Voor een relatief groot percentage van de volwassenen in Turkije, zo’n 58%, was de basisschool de hoogst voltooide opleiding. Onder de Nederlandse bevolking bedroeg dit 8%. Het opleidingsniveau van de Turkse bevolking stijgt echter per generatie. In 2009 was van de Turken in de leeftijdscategorie 55-64 jaar 10% hoog opgeleid en 19% minimaal middelbaar opgeleid. Ter vergelijking had in de leeftijdscategorie 25-34 jaar 17% hoger onderwijs en 42% minimaal middelbaar onderwijs als hoogst behaalde opleiding.

Dit dossier behandelt het Turkse onderwijssysteem. Het bespreekt de ontstaansgeschiedenis van het moderne onderwijs in Turkije en brengt het reguliere onderwijssysteem en de organisatie hiervan in kaart. Daarnaast komen de huidige uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan bod. 


1 2 3 4 Last »