Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Rechtshervorming & vertrouwen in de rechterlijke macht in TurkijeHet Turkije Instituut voert, in samenwerking met partnerorganisatie TESEV (Turkish Economic and Social Studies Foundation), een onderzoeksproject uit dat zich richt op het verbeteren van de toegang tot recht in Turkije. Het project ‘Enhancing Civic Participation and Confidence Building in the Judicial Reform Process’ loopt van oktober 2014 - november 2015.

Het verbeteren van de toegang tot recht is een van de prioriteiten op de hervormingsagenda van het Turkse minister van Justitie. De toegang tot recht wordt veelal belemmerd door de gebrekkige implementatie van wetgeving, waardoor burgers minder goed in staat zijn hun recht te halen. Denk aan de taalbarrière voor Koerdisch sprekenden of de afwezigheid van goed functionerende procedures voor het opvangen van slachtoffers van huiselijk geweld. Anderzijds kennen burgers hun rechten vaak niet. Het vertrouwen in het rechtssysteem is bovendien laag. Een onderliggende oorzaak hiervoor is het gebrek aan dialoog en ruggenspraak met civil society; de hervormingsagenda is onvoldoende gebaseerd op de behoeften van burgers. 

Aan de hand van drie casestudy’s (vrouwen en toegang tot recht, milieu en jeugddelinquentie) stellen we concrete aanbevelingen op voor hervorming, aanpassing en implementatie van de huidige wetgeving. Daarnaast richt het project zich op de capaciteitsversterking van lokale civiele stakeholders in hun omgang met de overheid. Daartoe brengen we lokale/relevante stakeholders (ngo’s en burgerinitiatieven, lokaal bestuur en handhaving, orde van advocaten) bij elkaar om in kaart te brengen welke problemen en obstakels zij ervaren. De Nederlandse ervaring en expertise met burgerinspraak en succesvolle lobby voor wetshervorming dienen ter inspiratie. Ook relevante Nederlandse kennis op het gebied van wetgeving en rechtssysteem zal worden ingebracht.

Het project ‘Enhancing Civic Participation and Confidence Building in the Judicial Reform Process’ heeft een looptijd van 13 maanden en wordt gefinancierd vanuit het Civil Society Dialogue Fund III, een gezamenlijk fonds van de Europese Unie (75%) en Turkije (25%).

------

Legal reform & trust in the judiciary in Turkey

The Turkije Instituut is carrying out a research project geared towards enhancing access to justice in Turkey, in cooperation with partner organisation TESEV (Turkish Economic and Social Studies Foundation). The project, ‘Enhancing Civic Participation and Confidence Building in the Judicial Reform Process’, runs from October 2014 to November 2015.

Improving access to justice is one of the priorities on the reform agenda of the Turkish Ministry of Justice. Access to justice is often compromised by a lack of implementation of legislation, as in practice this impedes citizens’ capacity to claim their rights. Examples are the language barrier for Kurdish speakers or the absence of well-functioning procedures in cases of domestic violence. On the other hand, citizens often do not know their rights. Moreover, trust in the judiciary is low. An underlying cause is the lack of dialogue and consultation with civil society. The reform agenda insufficiently takes into account the needs of Turkish citizens.

Based on three case studies (women and legal aid, environment and juvenile delinquency), we aim to deliver recommendations for concrete policy proposals towards the implementation and adjustment of current legislation. In addition, the project focuses on strengthening the capacity of local stakeholders in their dealings with the authorities. To these ends, we bring together local and relevant stakeholders to chart which problems and obstacles they experience. Dutch expertise and experience with citizen participation and successful lobbying for judicial reform serve as an inspiration. Relevant Dutch knowledge in the areas of legislation and judiciary will also be shared.

‘Enhancing Civic Participation and Confidence Building in the Judicial Reform Process’ was awarded a grant from the Civil Society Dialogue Fund III, co-funded by the European Union (75%) and the Republic of Turkey (25%).


This webpage is produced with financial support of the EU
and Republic of Turkey. The Turkije Instituut is responsible for the
content of this document, which can in no way be interpreted as the opinion of the EU
and/or Republic of Turkey.


 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...